tag

فضای شهری بستر تعامل اجتماعی

ضوابط و مقررات شهرسازی

نظام كنترل و هدايت فضاي شهري

محصول نهايي فرايند طراحي فضاي شهري، منحصر به ارائه تعدادي نقشه يا پرسپكتيو نمي‌گردد يا به قول پيترهال توليد ترسيماتي خوب براي چسباندن روي ديوار نيست. آنچه نهايتاً از كل فرايند بايد حاصل شود، نظام كنترل و هدايت فضاي شهري مورد طراحي مي‌باشد. در واقع نقشه‌ها و پرسپكتيوها بيان تصويري …

urban-public-space

بررسی انواع کارکردهای فضاهای شهری

یک فضای شهری می تواند متناسب با نیازهای زمانی و مکانی افراد جامعه، خصلت مطلوب یا نامطلوب پیدا کند. به عنوان مثال در گذشته قهوه خانه ها، چارسوق ها، بازارها و راسته ها، میدان گاهی ها و گورستان ها و امامزاده ها جز فضاهای اصلی شهری محسوب می شدند. این …

livable-city

حیات جمعی در فضاهای شهری

 تجربه دانش قرن ها، بر رابطه میان فضای شهری و شکل های زندگی اجتماعی و نیز بر رابطه میان استفاده از ساختمان ها و حضور افراد در خیابان و بر رابطه میان کیفیت هنری معماری و توجه و علاقه شهروندان به محیط و همچنین بر رابطه میان شکل مکان های …

تناسبات فضایی

عوامل کیفی محصوریت فضای شهری

از آن جا که محصوریت فضای شهری اهمیت ویژه ای دارد و یکی از خصوصیات فضای شهری مطلوب محصوریت آن است، در این نگاشته به بررسی عوامل کیفی محصوریت فضای شهری پرداخته می شود. کیفیت محصوریت فضائی توسط هفت عامل پیوسته تعیین می شود که به شرح زیر می باشند: …

urban_space

شناخت و بررسی ابعاد فضای شهری

شهر بارزترین نمود تمایل و نیاز بشر به زندگی جمعی و به منزله کالبدی است که به واسطه حضور و حرکت انسان جان می گیرد و به حیات خود ادامه می دهد. این کالبد با گذشت زمان واجد هویت می شود. فضای شهری به یاری تجسم و تصوری که ناظر …