tag

تعریف محیط زیست شهری

Urban-Nature-Seppidar-NGO

محیط زیست، مبنایی برای شکل بخشیدن به شهر

ما در حالی وارد قرن بیست و یکم شده ایم که نگرانی های زیست محیطی و ارزشهای مرتبط با آن از دهه 1960 رو به فزونی نهاد و ما را نسبت به شکنندگی اکوسیستم کره زمین آگاه نموده است. به همین خاطر شروع به درک بهتر انسان به عنوان موجودی …

آلاینده های شهری

بررسی انواع آلاینده های محیط زیست شهری

آلودگي عبارت است از هرگونه تغيير در اجزاء متشکله محيط بطوريکه استفاده پيشين از آنها ناممکن گردد و يا حيات و منافع موجودات زنده به مخاطره افتد  ماده آلوده کننده ماده اي است که داراي غلظتي بيش از غلظت طبيعي باشد به نحوي که بر روي موجودات زنده اثر نامطلوب …