tag

انواع تراکم شهری

تراکم-در-شهرسازی

تحلیلی بر آثار افزایش تراکم های شهری

این روزها افزایش تراکم در شهرهای کشور و رواج پدیده تراکم فروشی که همه شهروندان را با شیوه جدیدی از زندگی به همراه ناهنجاری های خاص خود آشنا نموده است، و نادیده گرفته شدن طرح های شهری برای دو دهه، و رشد بی رویه افقی شهرها و بروز حلبی آبادها …

تراکم-در-شهرسازی

تعیین تراکم مسکونی، ساختمانی و جمعیتی

تعیین تراکم مسکونی، انتخاب تراکم ساختمانی را نیز به همراه دارد و در حقیقت انتخاب حدود تراکم جمعیتی در هکتار، انتخاب تراکم ساختمانی را نیز می‌تواند باعث شود. وقتی که حدود تراکم جمعیتی تعیین گردید، معنا و مفهومش آن است که منطق برنامه‌ریزی حکم می‌کند که بنا بر شرایط مختلف …

تراکم-شهری

تحلیلی بر فروش تراکم در کلانشهرها

تراکم به عنوان نسبت ساختمان، فعالیت، جمعیت و زمین، معیاری است که نحوه و نوع رابطه بین چهار مؤلفه فوق را برقرار می‌کند و لذا در روال و روند رشد و توسعه شهری، هنگامی که توسعه افقی در شهرها مقدور نباشد با افزایش تراکم روبرو می‌شویم. تراکم‌های بالای ساختمانی، مسکونی …

Pearl River Delta Urban Agglomeration

مروری بر ديدگاه هاي معاصر درباره تراکم

امروزه در بسياري از کشورها نحوه استفاده از فضاي شهري در قرن بيستم به شدت تغييرکرده است. در برخي از شهرها فضاي مورد نياز اتومبيل تقريبا يک سوم اراضي شهري ودر برخي از نمونه ها نظير ناحيه مرکزي لوس آنجلس حتي تا دوسوم را به خود اختصاص مي دهد. با …